ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม

ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป

ลักษณะสังคม

          สภาพสังคมของยุโรปมีลักษณะเป็นสังคมเมือง เนื่องจากระบบอุตสาหกรรมที่แพร่หลายในยุโรปมีส่วนชักจูงผู้คนให้เข้ามาทำงานและตั้งถิ่นฐานในบริเวณแหล่งอุตสาหกรรมจนทำให้เกิดเป็นชุมชนและขยายตัวออกเป็นเมือง ทำให้จำเป็นต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมเพื่อให้การอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างสันติสุข  ทุกคนจึงต้องยอมรับในสิทธิและหน้าที่ทั้งของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งกลายพื้นฐานสำคัญที่ทำให้สังคมยุโรปมีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากและเป็นแหล่งกำเนิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ได้ขยายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ส่วนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวชาวยุโรปที่ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดี่ยวและแต่ละคนได้รับการอบรมให้เป็นตัวของตัวเองและช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด

ลักษณะวัฒนธรรม

          ลักษณะวัฒนธรรมของทวีปยุโรปจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและเชื้อชาติของประชากรในแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ภาษา อาหารการกิน ขนบธรรมเนียมในการดำเนินชีวิต คติความเชื่อ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็มีลักษณะร่วมบางประการที่มีความคล้ายคลึงกัน คือ

          ด้านศาสนา ชาวยุโรปส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ โดยแบ่งออกเป็น 3 นิกายสำคัญ ได้แก่ นิกายโรมันคาทอลิก  นิกายโปรเตสแตนท์  และนิกายกรีกออร์ทอดอกซ์

          ด้านภาษา ภาษาที่ใช้ในทวีปยุโรปเป็นตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  กลุ่มภาษาเจอร์มานิก  กลุ่มภาษาโรมานซ์ หรือกลุ่มภาษาละติน และกลุ่มภาษาสลาฟ

                                                              

                                                              

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s